Våra stadgar

 

Stadgar för Areal 127 Bredängs Stadsodlarkollektiv

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Areal 127 Bredängs Stadsodlarkollektiv

§2 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att bidra till gemenskap, deltagande och utveckling av Bredäng och området i dess närhet, genom att bedriva och främja odling i stadsnära miljö med hänsyn till ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald. Föreningens odling ska ske enligt ekologiskt beprövade och vetenskapliga metoder.

Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden.

§3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§4 Medlemskap
Medlem i föreningen är fysisk person som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.Samt som betalat medlemsavgift.

§5 Medlemsavgift
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av föreningsstämman, på det sätt och inom den tid som styrelsen meddelar.

Barn till och med 18 år, s.k. barnmedlemmar, behöver inte betala medlemsavgift.

§6 Medlems uppgift
Medlem förväntas ta aktiv del i verksamhetens praktiska arbete och följa föreningens verksamhetsriktlinjer och policyer.

Fysisk person som önskar stödja föreningen, utan att ta aktiv del i verksamhetens praktiska arbete, har möjlighet att vara stödmedlem.

§7 Styrelsen
Styrelsen består 3 till 5 personer och alltid av minst ordförande, kassör, samt en ledamot.

§8 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av föreningsstämman fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till föreningsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det nödvändigt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Kallelse och dagordning till styrelsemöte skickas via e-post till samtliga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter senast 10 dagar före mötet. Vid varje styrelsemöte ska ett protokoll skrivas.

Styrelsen är beslutsför då minst 2 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden stödjer, vid personval sker dock avgörandet genomlottning.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande tillsammans med kassören.

§9 Räkenskaper
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor/revisorer senast den 15 januari.

§10 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av minst en av föreningsstämman utsedd revisor. Revisorn/revisorerna ska senast 10 dagar innan bestämd föreningsstämma avge sin revisionsberättelse.

§11 Föreningsstämma
Föreningsstämma är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före februari månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse via e-post ska skickas till alla röstberättigade medlemmar senast 14 dagar före ordinarie föreningsstämma. Motioner ska vara inkomna till styrelsen via e-post senast den 1 januari.

På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Fastställande av röstlängd för stämman.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
Fastställande av ev. verksamhetsriktlinjer och policyer.
Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
Bestämmande av antal ledamöter i styrelsen, utöver ordförandeposten.
Val av kassör, sekreterare och styrelseledamot för en tid av 1 år, alternativt att föreningsstämman överlåter åt styrelsen att konstituera sig.
Val av revisor/revisorer samt ev. revisorssuppleanter för en tid av 1 år.
I detta val får inte styrelsens ledamöter eller suppleanter delta.
Val av funktionärer till valberedning.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Övriga frågor.

§12 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen eller en revisor finner att det är nödvändigt, eller när minst ¼ av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att stämman ska behandla.

På extra föreningsstämma får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. Kallelse skickas via e-post till samtliga röstberättigade medlemmar senast 14 dagar före extraföreningsstämma.

§13 Rösträtt
På föreningsstämma har medlem som under föregående år och innan sista mars betalat sin medlemsavgift en röst.

På extra föreningsstämma, som är förlagd efter ordinarie föreningsstämma, har även under året nytillkomna medlemmar rösträtt om de betalat innevarande års medlemsavgift senast en hel kalendermånad före den extra föreningsstämman.

Röstberättigad medlem får bara företräda en medlem utöver sig själv. Skriftlig fullmakt ska visas upp av ombudet vid registrering till stämman.

Medlemmar under 15 år samt stödmedlemmar har ingen rösträtt.

§14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med handuppräckning.

Omröstningsker öppet, utom när sluten omröstning begärs. Beslut fattas,såvitt dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordföranden, vid personval sker dockavgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor/revisorer och ev. revisorssuppleanter.

Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande eller företrädda via ombud på stämman.

§15 Regler för ändring av stadgarna
Förändring av stadgar krävs beslut av ordinarie föreningsstämma, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgar får ges såväl av ordinarie medlem som av styrelsen.

§16 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen, gärna via e-post, anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§17 Uteslutning
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, dock minst trettio dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom fjorton dagar efter beslutet.

§18 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av ordinarie föreningsstämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till den förening/organisation som stämman beslutar.